Vin.Win
Lucky88
ĐỘIHẠNGKẾT QUẢTRẬNTHẮNGHÒATHUAĐIỂM
TỔNG HỢP
VÒNG/BẢNG A
Mexico 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Canada 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Martinique 3 3 1 0 2 3
Cuba 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG B
Haiti 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Costa Rica 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Bermuda 3 3 1 0 2 3
Nicaragua 4 3 0 0 3 0
VÒNG/BẢNG C
Jamaica 1 Vòng loại trực tiếp 3 1 2 0 5
Curaçao 2 Vòng loại trực tiếp 3 1 1 1 4
El Salvador 3 3 1 1 1 4
Honduras 4 3 1 0 2 3
VÒNG/BẢNG D
Mỹ 1 Vòng loại trực tiếp 3 3 0 0 9
Panama 2 Vòng loại trực tiếp 3 2 0 1 6
Guyana 3 3 0 1 2 1
Trinidad và Tobago 4 3 0 1 2 1
SÂN NHÀ
VÒNG/BẢNG A
Mexico 0 2 2 0 0 6
Canada 0 2 2 0 0 6
Martinique 0 1 0 0 1 0
Cuba 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG B
Haiti 0 2 2 0 0 6
Costa Rica 0 2 2 0 0 6
Bermuda 0 1 1 0 0 3
Nicaragua 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG C
Jamaica 0 2 1 1 0 4
Curaçao 0 1 0 0 1 0
El Salvador 0 1 0 1 0 1
Honduras 0 2 1 0 1 3
VÒNG/BẢNG D
Mỹ 0 2 2 0 0 6
Panama 0 2 1 0 1 3
Guyana 0 1 0 0 1 0
Trinidad và Tobago 0 1 0 1 0 1
SÂN KHÁCH
VÒNG/BẢNG A
Mexico 0 1 1 0 0 3
Canada 0 1 0 0 1 0
Martinique 0 2 1 0 1 3
Cuba 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG B
Haiti 0 1 1 0 0 3
Costa Rica 0 1 0 0 1 0
Bermuda 0 2 0 0 2 0
Nicaragua 0 2 0 0 2 0
VÒNG/BẢNG C
Jamaica 0 1 0 1 0 1
Curaçao 0 2 1 1 0 4
El Salvador 0 2 1 0 1 3
Honduras 0 1 0 0 1 0
VÒNG/BẢNG D
Mỹ 0 1 1 0 0 3
Panama 0 1 1 0 0 3
Guyana 0 2 0 1 1 1
Trinidad và Tobago 0 2 0 0 2 0